Frycki

frycek


Regulamin Plebiscytu
 dla uczniów klas VI

Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

 

CELEM KONKURSU JEST:
organizowanie wyborów, promowanie i nagradzanie uczniów o ciekawych zainteresowaniach i aktywnych społecznie;
motywowanie uczniów do pracy nad sobą i do większej aktywności na forum;
promowanie pozytywnych zachowań, wykazujących inicjatywę i zaangażowanie w przedsięwzięciach na terenie szkoły i poza nią;

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
W plebiscycie „FRYCKI”  spośród uczniów klas szóstych wybieramy FRYCKA:

OMNIBUSA,
ROBOMANIAKA,
ZŁOTOUSTEGO,
TAŃCZĄCĄ NUTKĘ,
PIÓRKIEM I WĘGLEM ,
MISTRZA STADIONÓW,
FAIR PLAY.

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który zachowuje się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, przestrzega zasad i norm społecznych oraz postanowień statutowych szkoły, ponadto spełnia wymagania określone w każdej kategorii.

 KTO TO JEST FRYCEK?

 FRYCEK – OMNIBUS  - to uczeń osiągający najwyższe wyniki w nauce, biorący udział w konkursach wiedzy, odznaczający się obszerną wiedzą,  aktywny na zajęciach lekcyjnych.

FRYCEK – ROBOMANIAK - to uczeń mający zdolności w naukach ścisłych, mający zainteresowania matematyczne, informatyczne i  konstruktorskie, biorący udział w konkursach, pokazach.

FRYCEK – ZŁOTOUSTY - to uczeń mający zdolności językowe,  interpretacji słowa, tworzący własne utwory, uczeń biorący udział w konkursach, przedstawieniach, pokazach.

FRYCEK – TAŃCZĄCA NUTKA- to uczeń posiadający zdolności muzyczne, grający na instrumentach, śpiewający, tańczący, uczeń który swoją pasją dzielił się ze społecznością  szkolną oraz reprezentował ją na zewnątrz, uczeń biorący udział w konkursach, pokazach, przeglądach.

FRYCEK – PIÓRKIEM I WĘGLEM - to uczeń posiadający wybitne zdolności plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie itp. Uczeń reprezentujący szkołę w konkursach, wystawach, uczeń prezentujący swoje dzieła np. w galerii małego artysty.

FRYCEK – MISTRZ STADIONÓW -  uczeń osiągający wysokie wyniki sportowe, reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, dla którego sport jest pasją realizowaną zawsze zgodnie z zasadami fair play.

FRYCEK -  FAIR PLAY – to uczeń, który w poprzednich latach otrzymywał zachowanie dobre, bardzo dobre lub wzorowe, uczeń zawsze pomocny, nie oczekujący w zamian za to żadnych korzyści, otwarty na innych, uczciwy, koleżeński, kulturalny, odnoszący się z szacunkiem do rówieśników i osób starszych, niekonfliktowy, rzetelny i uczciwy w szkole.

SUPER FRYCEK – to uczeń wybitnie uzdolniony w wybranej dziedzinie, uczeń zwyciężający w  konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym, kilkukrotny laureat przedmiotowych konkursów wojewódzkich. Uczeń, którego osiągnięcia są niepowtarzalne i wzbudzają podziw oraz uznanie całej społeczności szkolnej.

 Procedura przyznawania nagród przebiega w dwóch turach:

 NOMINACJE
-  Kandydatów do tytułu „FRYCKA” nominują  nauczyciele na wniosek uczniów lub swój własny
-  Kandydatury należy zgłaszać do końca maja na specjalnych wnioskach dostępnych w sekretariacie szkoły i u wychowawców.
-  Komisja konkursowa w składzie  Dyrektor szkoły, Wicedyrektor szkoły, psycholog szkolny, przedstawiciele rady pedagogicznej, Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego ze zgłoszonych wniosków wyłania max. 5 nominowanych uczniów w każdej kategorii.
-  Nominowani uczniowie są przedstawiani społeczności szkolnej na specjalnym apelu.
-  W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa na wniosek Dyrektora szkoły i/lub Rady Pedagogicznej może ( z pominięciem etapu nominacji i głosowań) przyznać uczniowi mającemu wybitne osiągnięcia tytuł „Super Frycka”.

WYBORY
-  Spośród nominowanych Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z klas 4-6 w wyborach wybierają zwycięzcę w każdej kategorii.
-  Wybory są powszechne, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
-  Głosowanie odbywa się w godzinach lekcyjnych na terenie szkoły, poprzez zbieranie głosów przez Komisję Wyborczą.
-  Komisję Wyborczą tworzą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunowie SU.  W  skład  komisji  wyborczej  nie  mogą  wchodzić  ci  uczniowie,  którzy  są nominowani w wyborach.
-  Wyborcy potwierdzają  otrzymanie  karty  do  głosowania  składając  podpis  przy  swoim  nazwisku  na  liście  wyborczej.
-  Każdy  wyborca  może  głosować  tylko  raz  i  komisja  może  mu  wydać  tylko  jedną  kartę  do  głosowania.
-  Wyborów dokonuje się przez wpisanie imienia i nazwiska jednego kandydata w każdej podanej kategorii. Podczas głosowania należy kierować się kryteriami opisanymi w regulaminie: „Kim jest Frycek”
-  Komisja  Wyborcza zlicza głosy, a w przypadku gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów zwycięzcę wybiera Komisja Konkursowa.
-  Tytuł „Frycka” można otrzymać tylko w jednej kategorii.
-   W przypadku otrzymania przez ucznia największej ilości głosów w więcej niż jednej kategorii, Komisja Konkursowa przyznaje uczniowi tytuł „Frycka” tylko w tej kategorii, w której zgromadził najwięcej głosów. W pozostałych kategoriach tytuł „Frycka” przyznawany jest uczniom zajmującym drugie miejsce w głosowaniu.
-  Wyniki wyborów ogłaszane są na apelu w dniu zakończenia roku szkolnego.