Informacja dla rodziców dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
___________przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie_____________

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” przyjmuję do wiadomości, iż:    

1. Administratorem podanych w formularzu rekrutacyjnym danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań, e-mail: sekretariat@sp-skorzewo.edu.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) i statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
5. W ramach przetwarzania podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, działającym na zlecenie administratora danych. W pozostałym zakresie dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
9.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wersja do pobrania: